Keep Alive فعالسازی

چیست؟ Keep Alive
ارتباط بین سرور و مرورگر اینترنت است که می گوید “شما می توانید بیش از Keep Alive ، به طور خلاصه
یک فایل را بگیرید.”
مرورگر، برای نشان دادن صحیح صفحات وب سایت ما باید همه فایل ها را دریافت نماید. اگر مرورگر و سرور
مجبور باشند برای دریافت همه فایل ها هر بار مجبور به ارسال درخواست و دریافت مجوز باشسسند، زمسسان زیسسادی
برای دریافت تمام فایل ها تلف خواهد شد. در این گونه موارد سرور می تواند به مرورگر بگوید که “هر چه فایل
نیاز داری را دریافت کن.”
را دریافت کند. سپس مرورگر فایل HTML وقتی مرورگر می خواهد یک صهفحه را نشان دهد، باید اول فایل
یسسا CSS فراخوانی شده اند. مثل HTML را خوانده و فایل های بیشتری را درخواست می کند که توسط HTML
فعسسال نشسسده باشسسد، این کسسار Keep Alive درخواست می کند. وقسستی HTML عکس یا هر چیزی دیگر که فایل
می تواند زمان زیادی نیاز داشته تا مرورگر بتواند صهفحه را دانلود کند. صهفحات وب، معمول مجموعه ای از تعسسسداد
زیادی فایل بوده و اگر بنا باشد که هر کدام از این فایل ها نیاز به یک ارتباط مسسستقل و مسسستقیم داشسسته باشسسند
آنوقت زمان بسیار زیادی تنها صهرف نمایش یک صهفحه می شود که از دید کاربران سایت بسیار نامناسب است.
در HTTP چنین است: “روشسسی کسسه اجسسازه می دهسسد مکسسالمه Keep Alive HTTP در واقع تعریف رسمی
به جای باز کردن درخواست جدید، هر چه فایل می خواهد دریافت کند.” Tcp کانکشن
امسسروزی، HTTP بعضی افراد به اشتباه، باور دارند که آنها نباید نگران این مسئله باشند، زیرا کانکشسسن هسسای
در آنها فعال شده است). با اینکه شاید درست فکر کنند، Keep Alive طبق تنظیمات اولیه ثابت هستند (یعنی
ام از آنجا که بسیاری از افراد از هاستینگ یا سرور اشتراکی استفاده می کنند و این نسسوع هاسسست ها کانکشسسن های
ناشناخته برای کاربر را می ببندد (این کار به منظور افزایش عملکرد انجام می شود). و از آنجا که میلیون ها سایت
در هاست های اشتراکی بوجود می آیند، فعال کردن این قابلیت برای کابران بسیار حائز اهمیت است.
را فعال کنیم Keep Alive چطور
در حالت پیشفرض فعال شده است، بعضی از سایت ها، به دلیل خاصهی از آن اسسستفاده Keep Alive با اینکه
نمی کنند. این بدین معناست که سرور شما طوری تنظیم شده است که کانکشسسن ها را مسسی بنسسدد یسسا اینکسسه وب
هاست، آن را غیرفعال کرده است. البته شما هنوز می توانید آن را تغییر دهید. سناریوهای متفاوتی وجود دارنسسد،
اما من سعی می کنم رایج ترین آنها را بیان کنم.
Keep را به درخواست خسسود اضسسافه کنیسسد. اگسسر HTTP شما باید یک هدر ،Keep Alive برای فعال کردن
پیام ،HTTP فعال نشده باشد، احتمال به این خاطر است که در زمان درخواست صهفحه یا منبع، هدرهای Alive
می شود و به Keep Alive یا کانکشن: بسته” ارسال می کنند. این کار باعث غیرفعال شدن Connection:close”
یا کانکشن: زنده Connection: keep alive” سرور می گوید که کانکشن را بعد از بارگذاری ببندد. اگر ما آن را به
نگه دار” قرار دهیم، کانکشن باز می ماند تا تمام فایل ها را بتوان قبل از بستن کانکشن، دریافت کرد.
—————————————————————————————————————————————
تغییر دهید htaccess را از طریق فایل HTTP

فعال می شود. انجام چنین کاری باعث می شسسود شسسما هسسر HTTP با درخواست از طریق هدر Keep Alive
HTTP وب سرور خود دسترسی ندارید، می توانید هدر config گونه تنظیمات قبلی را نفی کند. اگر شما به فایل
می توانسسد htaccess. اضافه کنید. (لطفا آگاه باشید که هر گونه تغییسسر در فایسسل htaccess. را با استفاده از فایل
مشکلت زیادی را به همراه داشته باشد؛ شما باید قبل از تغییر هر نوع تنظیمات ، این مقاله را بخوانید، مگر اینکه
با این فایل آشنایی کامل داشته باشید. )
Header set Connection keep-alive
به درخواست های شما اضسسافه Keep Alive باعث می شود هدرهای htaccess. اضافه کردن این خط به فایل
شده و بر اکثر محدودیت های سرور یا هاست غلبه می کند.
در آپاچی Keep Alive فعال کردن
را در آنجا فعال کنیسسد. Keep Alive آپاچی دسترسی دارید، می توانید (config) اگر شما به فایل تنظیمات
شما باید تغییرات زیر را اعمال کنید:
#
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to “Off” to deactivate.
#
KeepAlive On
#
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
#
MaxKeepAliveRequests 100
#
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
#
KeepAliveTimeout 100
——————————————————–
NGINX در Keep Alive فعال کردن
حل کرد. دستورالعمل های HttpCoreModule را می توان با استفاده از NFINX در Keep Alive مشکلت
اگر چنین چیزی را مشسساهد کردیسسد، .”keepalive_disable” خاصهی وجود دارند که باید نگران آنها باشید مثل
قبل از برداشته شدن، غیرفعال شده است. Keep Alive حتما ببینید چرا
Litespeed در Keep Alive فعال کردن
از تنظیمات پیشفرض به حساب می آید، اما سرور شما می تواند از چیزی به نام Litespedd در Keep Alive
مخصوص وب سایت های دارای حجم بالست Litespeed هوشمند” استفاده کند. این قابلیت در Keep Alive ”
Keep نشسسان داده می شسسود کسسه pagespeed طراحی شده است. وقتی این تنظیمات فعال شده باشسسد، در ابسسزار
غیرفعال شده است. Alive
هوشمند Keep Alive
مخصوص بستن کانکشن درخواست HTTP را در هدر (HTML هوشمند یک فایل اولیه (فایل Keep Alive
فعسسال شسسده، Keep Alive عکس ها، و غیسسره) را بسسا ،CSS، JS) می کند. سپس این فایل، تمامی فایل های دیگر
درخواست می کند. این باعث می شود کاربران بیشتری بتوانند در یک زمان متصل شده و درخواست های بیشتری
به طور همزمان دریافت شود.
هوشمند را در تنظیمات غیسسر فعسسال Keep Alive نکته: تا زمانی که سایت شما پرترافیک نباشد، بهتر است
فعال غیر هوشمند استفاده می کنند. Keep Alive کنید. وقتی چنین کاری کنید، تمام کانکشن های شما از

برچسب‌ها,

برو بالا

تمامی حقوق این سایت مطعلق به شرکت سروآی تی میباشد