بک آپ گیری و ریستور کردن IBSng

برای بک آپ گیری از تمام اطلاعات موجود در IBSng دستورات زیر را پس از ورود به سرور اجرا نمایید:

 

rm -rf /var/lib/pgsql/IBSng.bak
rm -rf /var/www/html/IBSng.bak
su – postgres
pg_dump IBSng > IBSng.bak
exit
mv /var/lib/pgsql/IBSng.bak /var/www/html/

حال شما می‌توانید فایل بک آپ خود را از آدرس زیر دانلود نمایید:

http://your-ip-address/IBSng.bak

 

بعد از اینکه اطلاعات رو برداشتید چه دانلود رو پی سی باشه چه هر روش دیگری که دوست دارید
با این دستور از رو سرور حذفش کنید

 

cd /root
rm /var/www/html/IBSng.bak

y

 

برای بازگرداندن بک آپ :
قسمت اول برای دانلود روی سرور هست wget

wget http://youraddress/IBSng.bak
rm -rf /var/lib/pgsql/IBSng.bak
mv IBSng.bak /var/lib/pgsql/IBSng.bak

service IBSng stop
su – postgres
dropdb IBSng
createdb IBSng
createlang plpgsql IBSng
psql IBSng < IBSng.bak
exit

service postgresql restart

service IBSng start

 

برو بالا

تمامی حقوق این سایت مطعلق به شرکت سروآی تی میباشد