تشخیص نسخه لینوکس

بدست آوردن نسخه كرنل

uname -a

تشخيص نوع سيستم عامل (لينوكس)

cat /etc/issue