شماره حسابها

pasargad

بانک پاسارگاد
بنام : مهندس سعید اسکندری
شماره کارت :

5022 2910 2962 8730

شماره حساب
۱۶۰۴.۸۰۰۰.۱۱۵۲۳۵۱۲.۱


refah

بانک رفاه

بنام : مهندس سعید اسکندری
شماره کارت :

5894631894010958

شماره حساب :

148843797