041 33446949

آخرین اطلاعیه ها:

شما اینجا هستید: sarvit | هاست رايگان خرید هاست، خرید سرور مجازی و سرور اختصاصی خرید و ثبت دامنه | سرو آی‌تی پیش نیازهای قبل از نصب دایرکت ادمین

پیش نیازهای قبل از نصب دایرکت ادمین

در این مقاله آموزش نصب پیش نیازهای قبل از نصب...

در این مقاله آموزش نصب پیش نیازهای قبل از نصب دایرکت ادمین  را خواهیم گفت . شما باید قبل از نصب دایرکت ادمین حتما مواردی که در زیر آمده را نسبت به نوع سیستم عامل خود نصب کنید .
جهت نصب این پیش نیازها از طریق یوزر روت سرور خود از طریق ssh وارد محیط کامند لاین شده و دستورات زیر را وارد کنید .در بالای هر دستور عنوان شده که دستور زیر برای کدام سیستم عامل میباشد
Rehat/Fedora/CentOS:

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel db4-devel

اگر سیستم عامل شما centos7 بود بعد از اجرای دستورات بالا دستورات زیر را نیز اجرا کنید
CentOS 7

yum install psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file

Debian 6

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libreadline-dev libdb4.8-dev libsasl2-dev patch

Debian 7

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev libncurses5-dev patch libjemalloc-dev

Debian 8

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \
libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota libsystemd-daemon0 patch libjemalloc-dev logrotate rsyslog libc6-dev

Debian 9

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \
libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota patch libjemalloc-dev logrotate rsyslog libc6-dev libexpat1-dev \
libcrypt-openssl-rsa-perl libnuma-dev libnuma1 bsd-mailx

FreeBSD : معمولا نیازی به نصب پکیج در سیستم عامل FreeBSD نیست ولی جهت اطمینان دستورات زیر را وارد کنید

pkg_add -r gmake perl wget bison flex gd cyrus-sasl2 cmake python autoconf libtool libarchive mailx

FreeBSD 10

pkg install gcc gmake perl5 wget bison flex cyrus-sasl cmake python autoconf libtool libarchive iconv bind99 mailx

FreeBSD 11

pkg install gcc gmake perl5 wget bison flex cyrus-sasl cmake python autoconf libtool libarchive iconv bind99 mailx webalizer gettext-runtime

برچسب‌ها