پیش نیازهای قبل از نصب دایرکت ادمین

در این مقاله آموزش نصب پیش نیازهای قبل از نصب دایرکت ادمین  را خواهیم گفت . شما باید قبل از نصب دایرکت ادمین حتما مواردی که در زیر آمده را نسبت به نوع سیستم عامل خود نصب کنید .
جهت نصب این پیش نیازها از طریق یوزر روت سرور خود از طریق ssh وارد محیط کامند لاین شده و دستورات زیر را وارد کنید .در بالای هر دستور عنوان شده که دستور زیر برای کدام سیستم عامل میباشد
Rehat/Fedora/CentOS:

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel db4-devel

اگر سیستم عامل شما centos7 بود بعد از اجرای دستورات بالا دستورات زیر را نیز اجرا کنید
CentOS 7

yum install psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file

Debian 6

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libreadline-dev libdb4.8-dev libsasl2-dev patch

Debian 7

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev libncurses5-dev patch libjemalloc-dev

Debian 8

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \
libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota libsystemd-daemon0 patch libjemalloc-dev logrotate rsyslog libc6-dev

Debian 9

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \
libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota patch libjemalloc-dev logrotate rsyslog libc6-dev libexpat1-dev \
libcrypt-openssl-rsa-perl libnuma-dev libnuma1 bsd-mailx

FreeBSD : معمولا نیازی به نصب پکیج در سیستم عامل FreeBSD نیست ولی جهت اطمینان دستورات زیر را وارد کنید

pkg_add -r gmake perl wget bison flex gd cyrus-sasl2 cmake python autoconf libtool libarchive mailx

FreeBSD 10

pkg install gcc gmake perl5 wget bison flex cyrus-sasl cmake python autoconf libtool libarchive iconv bind99 mailx

FreeBSD 11

pkg install gcc gmake perl5 wget bison flex cyrus-sasl cmake python autoconf libtool libarchive iconv bind99 mailx webalizer gettext-runtime